วิสัยทัศน์ : Vision

พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพสู่สากล
Development of Academic Affair as standard and upgrading quality towards the universal.

พันธกิจ : Mission

1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถาบัน
2. พัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการตามความต้องการของสถาบัน
3. กำกับ ติดตามและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในคณะฯ ทางด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

เป้าหมาย : Goals

1. พัฒนางานและคุณภาพทางวิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จิตบริการ
3. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์/อบรม/สัมมนา/โครงการ

Image
Image
This image for Image Layouts addon

TRAINFLIX
เพื่อครูไทย พัฒนาไปด้วยกัน

     นวัตกรรมการอบรมในยุค 4.0 เพื่อครูในทุกพื้นที่สามารถเข้าอบรมหลักสูตรตามความสนใจได้ ด้วยจำนวนหลักสูตร ที่ครบทุกช่วงชั้น (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, การศึกษาพิเศษ) ครบทุกสาระเนื้อหา (บูรณาการ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
            ระบบการอบรมออนไลน์ที่ครบถ้วน รองรับระบบ LMS, Interactive style, ระบบการโต้-ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรมให้การเรียนผ่านออนไลน์ตรงตามมาตรฐานที่คุรุพัฒนากำหนดไว้
สมัครเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น มรม.

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปี 2563-2564 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออก และจัดเส้นทางสัญจรสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ พนักงานในหลายบริษัทและองค์กรเริ่มเตรียมตัวเพื่อจะกลับมาทำงานตามปกติหลังจากต้องทำงานที่บ้านมานานนับเดือน ศูนย์สุขภาวะทางจิต (Center for Psychological Wellness) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ 8 วิธีที่องค์กรหรือหัวหน้างานจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงาน หลังจบ Work from Home โดย อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี  ประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

แถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 สวัสดีครับ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทุกคนครับ ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายพัฒนา ช่วยประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลากรครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครครู ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 135 คน

แนะนำผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการที่ได้รับการอนุมัติประกอบการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ และนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร
------- กำลังปรับปรุง -------
------- Maintenance -------

จิตวิทยาสำหรับครูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ภูโสภาสาขาวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและคอมพิวเตอร์ศึกษา

------- กำลังปรับปรุง -------
------- Maintenance -------

------- กำลังปรับปรุง -------
------- Maintenance -------

img_2296.jpg

คำคม/ปรัชญา/สัจพจน์ทางการศึกษาจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์Motto/Philosophy/Definition on EducationFrom Lecturers of Faculty of Education RMU.

แนะนำหนังสือ/ตำราที่น่าสนใจและมียอดขายสูงสุด

ประจำเดือนกันยายน 2563

ทดลองอ่าน

Education isGrowthLifeSustainable

ความเจริญงอกงาม คือ ความรู้
มีทักษะและปัญญาในการดำรงตน คือ ชีวิต
เกิดเป็นความวัฒนาถาวร คือ ความยั่งยืน

อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มรม.
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2563

รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง

หนังสือ "รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง" เล่มนี้ เขียนโดยนักการตลาดชื่อดัง "สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (โค้ชแบงค์)" ที่ตกผลึกจากประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจ การให้คำปรึษา และส่งต่อความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน กระชับ ตรงไปตรงมา ผ่านช่องทางเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.8 ล้านคน

ผู้เขียน:  สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร
   

ISBN : 9786168224137
สำนักพิมพ์: I AM THE BEST
เดือนปีที่พิมพ์:  2020
ราคา: 259 บาท

- สตีฟ จ็อบส์ สุดยอดนักขายของโลก
- บทนำ : ขายแบบไม่ต้องขาย
- วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็เป็นนักขายตั้งแต่เด็ก

Part 1 เรื่องจริงที่นักขายมือใหม่ต้องรู้
Part 2 วิเคราะห์ลูกค้าได้ขายดี 100%
Part 3 เปิดการขายแบบไม่แป้ก...ปิดการขายได้ทุกช่องทาง
Part 4 เคล็ดลับอัปยอดขายออนไลน์ ให้โตแบบก้าวกระโดด
Part 5 สุดยอดเทคนิคที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณ
Part 6 แก้คำปฏิเสธจากลูกค้าได้ ปิดการขายอยู่หมัด
Part 7 สูตรสำเร็จที่นักขายระดับโลกใช้กัน

ภายในเล่มรวบรวมกลยุทธ์ในการขายแบบอ่านง่าย นำไปใช้ได้จริง มี Case Study อธิบายเพื่อให้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของคุณได้ทันที อาทิ ความลับที่นักขายมือใหม่ต้องรู้ เพื่อเพิ่มยอดขาย (แต่ท็อปเซลส์อาจจะไม่อยากบอก) กลเม็ดวิเคราะห์ลูกค้าให้ปิดการขายได้ 100% เทคนิคปิดการขายในทุกช่องทาง (แชต/ไลน์/โทรศัพท์/เจอตัว) เคล็ดลับอัปยอดขายออนไลน์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด (แต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม) สุดยอดเทคนิคขายดี ที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณ วิธีแก้คำปฏิเสธเพื่อให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดาย อาทิ ขอถามแฟนก่อน, ขอคิดดูก่อน, แพงไป, ไม่มีเงิน ฯลฯ สูตรสำเร็จที่นักขายระดับโลกใช้กัน ซึ่งรับรองว่าทุกธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดดได้ด้วยหนังสือเล่มนี้!

Link องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสถิติ และอื่น ๆ

คณะครุศาสตร์

สาระน่ารู้/ข้อเสนอแนะ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
023693
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
61
143
23088
2163
2933
23693

Your IP: 3.235.101.50
2020-09-28 23:45
© 2020 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล