วิสัยทัศน์ : Vision

พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพสู่สากล
Development of Academic Affair as standard and upgrading quality towards the universal.

พันธกิจ : Mission

1. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพครูให้มีคุณภาพตามความต้องการของสถาบัน
2. พัฒนาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีคุณภาพทางวิชาการตามความต้องการของสถาบัน
3. กำกับ ติดตามและพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในคณะฯ ทางด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

เป้าหมาย : Goals

1. พัฒนางานและคุณภาพทางวิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จิตบริการ
3. บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์/อบรม/สัมมนา/โครงการ

Asia-Pacific SciVal User Group


ELSEVIER: Asia-Pacific SciVal User Group
Rankings, Collaboration, Emerging Themes and Beyond

       This is the first APAC-wide user group meeting. The aim of this year's Asia-Pacific SciVal User Group is to be forward-thinking in nature and to explore and share how institutions across different countries use SciVal to achieve success in reporting for rankings, collaboration and identifying emerging research trends for their institution. This meeting will include a number of case studies presented by our speakers from various institutions in Australia, New Zealand, Singapore and India.
Read more and Register now
Image
This image for Image Layouts addon

TRAINFLIX
เพื่อครูไทย พัฒนาไปด้วยกัน

     นวัตกรรมการอบรมในยุค 4.0 เพื่อครูในทุกพื้นที่สามารถเข้าอบรมหลักสูตรตามความสนใจได้ ด้วยจำนวนหลักสูตร ที่ครบทุกช่วงชั้น (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, การศึกษาพิเศษ) ครบทุกสาระเนื้อหา (บูรณาการ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)
            ระบบการอบรมออนไลน์ที่ครบถ้วน รองรับระบบ LMS, Interactive style, ระบบการโต้-ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรมให้การเรียนผ่านออนไลน์ตรงตามมาตรฐานที่คุรุพัฒนากำหนดไว้
สมัครเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่น มรม.

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปี 2563-2564 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออก และจัดเส้นทางสัญจรสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ พนักงานในหลายบริษัทและองค์กรเริ่มเตรียมตัวเพื่อจะกลับมาทำงานตามปกติหลังจากต้องทำงานที่บ้านมานานนับเดือน ศูนย์สุขภาวะทางจิต (Center for Psychological Wellness) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ 8 วิธีที่องค์กรหรือหัวหน้างานจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงาน หลังจบ Work from Home โดย อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี  ประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

แถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 สวัสดีครับ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทุกคนครับ ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 1

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายพัฒนา ช่วยประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลากรครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครครู ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 135 คน

แนะนำผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการที่ได้รับการอนุมัติประกอบการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ และนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตร
------- กำลังปรับปรุง -------
------- Maintenance -------

จิตวิทยาสำหรับครูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ภูโสภาสาขาวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและคอมพิวเตอร์ศึกษา

------- กำลังปรับปรุง -------
------- Maintenance -------

------- กำลังปรับปรุง -------
------- Maintenance -------

img_2296.jpg

คำคม/ปรัชญา/สัจพจน์ทางการศึกษาจากคณาจารย์คณะครุศาสตร์Motto/Philosophy/Definition on EducationFrom Lecturers of Faculty of Education RMU.

แนะนำหนังสือ/ตำราที่น่าสนใจและมียอดขายสูงสุด

ประจำเดือนกันยายน 2563

ทดลองอ่าน

Education isGrowthLifeSustainable

ความเจริญงอกงาม คือ ความรู้
มีทักษะและปัญญาในการดำรงตน คือ ชีวิต
เกิดเป็นความวัฒนาถาวร คือ ความยั่งยืน

อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มรม.
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม 2563

รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง

หนังสือ "รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่าง" เล่มนี้ เขียนโดยนักการตลาดชื่อดัง "สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (โค้ชแบงค์)" ที่ตกผลึกจากประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจ การให้คำปรึษา และส่งต่อความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน กระชับ ตรงไปตรงมา ผ่านช่องทางเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ ที่มีผู้ติดตามกว่า 1.8 ล้านคน

ผู้เขียน:  สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร
   

ISBN : 9786168224137
สำนักพิมพ์: I AM THE BEST
เดือนปีที่พิมพ์:  2020
ราคา: 259 บาท

- สตีฟ จ็อบส์ สุดยอดนักขายของโลก
- บทนำ : ขายแบบไม่ต้องขาย
- วอร์เรน บัฟเฟตต์ ก็เป็นนักขายตั้งแต่เด็ก

Part 1 เรื่องจริงที่นักขายมือใหม่ต้องรู้
Part 2 วิเคราะห์ลูกค้าได้ขายดี 100%
Part 3 เปิดการขายแบบไม่แป้ก...ปิดการขายได้ทุกช่องทาง
Part 4 เคล็ดลับอัปยอดขายออนไลน์ ให้โตแบบก้าวกระโดด
Part 5 สุดยอดเทคนิคที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณ
Part 6 แก้คำปฏิเสธจากลูกค้าได้ ปิดการขายอยู่หมัด
Part 7 สูตรสำเร็จที่นักขายระดับโลกใช้กัน

ภายในเล่มรวบรวมกลยุทธ์ในการขายแบบอ่านง่าย นำไปใช้ได้จริง มี Case Study อธิบายเพื่อให้ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ของคุณได้ทันที อาทิ ความลับที่นักขายมือใหม่ต้องรู้ เพื่อเพิ่มยอดขาย (แต่ท็อปเซลส์อาจจะไม่อยากบอก) กลเม็ดวิเคราะห์ลูกค้าให้ปิดการขายได้ 100% เทคนิคปิดการขายในทุกช่องทาง (แชต/ไลน์/โทรศัพท์/เจอตัว) เคล็ดลับอัปยอดขายออนไลน์ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด (แต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่ม) สุดยอดเทคนิคขายดี ที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณ วิธีแก้คำปฏิเสธเพื่อให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดาย อาทิ ขอถามแฟนก่อน, ขอคิดดูก่อน, แพงไป, ไม่มีเงิน ฯลฯ สูตรสำเร็จที่นักขายระดับโลกใช้กัน ซึ่งรับรองว่าทุกธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายแบบก้าวกระโดดได้ด้วยหนังสือเล่มนี้!

Link องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสถิติ และอื่น ๆ

คณะครุศาสตร์

สาระน่ารู้/ข้อเสนอแนะ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
026246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
14
120
25597
2385
2331
26246

Your IP: 3.230.1.126
2020-10-27 16:53
© 2020 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล