โครงการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการรายวิชาชีพครูและรายวิชาทั่วไป

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณาจารย์ร่วมรับผิดชอบกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะครุศาสตร์ เพื่อชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมทั้งการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในกลุ่มรายวิชานั้น ๆ ในการวางแผน ออกแบบ และจัดทำ มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา ตลอดจนการกำหนดอาจารย์ผู้สอนและการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติและแก้ไข. 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์ตื่นตัว มีความกระตือรือร้นและดำเนินการจัดทำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ สู่การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 209 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ embarassed

  


© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล