รับสมัครบุคคลากรครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายพัฒนา ช่วยประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลากรครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์
รับสมัครครู ที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 กลุ่มวิชา ดังนี้
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 135 คน
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 135 คน
3) กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 130 คน

*** รุ่นที่ 1 กลุ่ม 1 และ 2 วันที่ 1-3 พ.ค. 2563
*** รุ่นที่ 2 กลุ่ม 1 และ 2 วันที่ 4-6 พ.ค. 2563
*** รุ่นที่ 3 กลุ่ม 1 และ 2 วันที่ 7-9 พ.ค. 2563

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี : สสวท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ 088-338-0870 อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ
ติดต่อ 093-054-4554 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
ติดต่อ 093-328-8229 อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

รูปแบบการอบรมใช้รูปแบบออนไลน์ โดยใช้ Hangout meet
ผู้เข้าอบรมสามารถเก็บชั่วโมงอบรมเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเลื่อนวิทยฐานะได้ 20 ชั่วโมง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhubscLxuMNFgWKWEaYevZD_tkUEupaAx3WBO5ceAdeJjCiQ/viewform


© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล