จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 29

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 29 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีประเด็นข่าว 5 ประเด็น คือ (1) ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร (2) สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ให้บริการร่วมกับจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกันยายน (3) ร่วมตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร มรม. …

(4) เชิญฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการของบประมาณวิจัย ประจำปีประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2564 และ (5) ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2562 (อ่านต่อ กด Link ด้านบน)


© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล