โครงสร้างการบริหารฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพทางการศึกษา

ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ

หลักสูตรและแผนการเรียน

- การจัดทำหลักสูตร

- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (เก่าและใหม่)

- การขอรับรองหลักสูตร

- การวัดและประเมินผลหลักสูตร

- การบริหารจัดการแผนการเรียน

ฝ่ายประกันคุณภาพ

อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์

ประกันคุณภาพ

- จัดทำแผนพัฒนาฯ ระดับคณะ (Improvement Plan)

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

- ดำเนินการ กำกับและติดตามการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

ฝ่ายวารสารวิชาการ

อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล

วารสารวิชาการ

- บริหารจัดการการจัดทำวารสารครุศาสตร์

- พัฒนาระบบและกลไก OJOE E-Service

- จัดการส่งเสริม/สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ

- การประเมินคุณภาพวารสาร

- ตีพิมพ์/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์วารสาร

- จัดโครงการ/ประชุม/ทางวิชาการ

- Thai Journal Impact Factor (พ.ศ.2558 - 2560) ล่าสุด = 0.033

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คุณภาพการเรียนการสอน

- บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน

- พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

- ส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร์

© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล