• จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 29 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีประเด็นข่าว 5 ประเด็น คือ (1) ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร (2) สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ให้บริการร่วมกับจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกันยายน (3) ร่วมตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร มรม. …

 • บทสัมภาษณ์ของนางสาวขนิษฐา  สุ่ยหา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กับความภาคภูมิใจที่ได้มาศึกษา ณ ที่แห่งนี้

  นางสาวขนิษฐา  สุ่ยหา ให้สัมภาษณ์ว่า "รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากที่ครั้งหนึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ระยะเวลา 1 ปี ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาภาษาจีน ทำให้เข้าใจตลอดจนทำให้ตัวดิฉันเองเรียนรู้ภาษาจีนได้เร็วยิ่งขึ้น และเมื่อกลับมาเรียนในชั้นปีที่ 5 ที่ประเทศไทย จึงนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ต่อรุ่นน้องและอาจารย์ สำหรับตัวดิฉันเองรู้สึกปลื้มปิติมาก เมื่อมีรุ่นน้องในสาขาหลายคนบอกว่า "พี่คือต้นแบบของพวกหนู" ยิ้มไม่หุบเลยค่ะ embarassed  

 • การบรรยายหัวข้อ "เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ: กลยุทธในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเตรียมตัว"
  โดย ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย (ศาสตราจารย์วิจัย ดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

 • เด็กนักเรียน ม.6 เกรดต่ำ ก่อการขบถทางความคิด แสดงความรู้สึกที่สะท้อนสังคมการศึกษาไทยอย่างชัดเจน ลึกซึ้ง ด้วยวาทะสะเทือนใจว่า "การศึกษาไทย...ตีตราว่า ผมโง่" เชิญรับชม คลิปวีดีโอ ที่สะท้อนการศึกษาไทยในยุค Education 4.0

 • ช่วงปิดเทอมแบบนี้ เด็ก ๆ ใช้เวลากับสื่อโซเชียลและโลกออนไลน์เยอะมาก ผู้ปกครองจะช่วยสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อและไม่ตกเป็นทาสของสื่อได้อย่างไร?  หาคำตอบได้จาก TEP: รู้เท่าทันสื่อ

   

  ติดตามข่าวสารและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ได้ที่…

 • NIA นำ STEAM4INNOVATOR ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนครู ให้สร้างนวัตกรต่อยอดคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.16 น. 


            นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ระบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยหลักวิชาและองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญแล้ว การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการสร้าง นวัตกรรม เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและนำไปส่งต่อให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้ หากเรามีความสามารถในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็จะช่วยยกระดับการศึกษาและเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่เยาวชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน

            นางสาวปัทมาวดี  กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น NIA จึงนำ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ชื่อว่า STEAM4INNOVATORมาส่งเสริมให้หน่วยสร้างนวัตกรรมนำไปใช้ ซึ่ง เป็นกระบวนการสอนที่ทันสมัยที่กลุ่มครูอาจารย์ที่สนใจพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการสอนในสถานศึกษาของตนอยู่ตลอดเวลาสามารถนำกลับไปฝึกฝนจนชำนาญเพื่อนำไปสอนลูกศิษย์ให้มีกระบวนการคิดที่ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่ง STEAM4INNOVATOR จะเป็นกระบวนการ 4 ขั้นตอน ที่นอกจาก มุ่งใช้สร้างนวัตกรรมแล้ว เรายังสามารถนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาทุกๆ โจทย์ที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันได้ด้วยการ มองปัญหาให้เป็นโอกาสในการคิดสร้างสรรค์ คิดโซลูชั่น และเราอาจสร้างนวัตกรรม  ที่ยิ่งใหญ่ได้จากโจทย์หรือช่องว่างเล็กๆ ที่คนอื่นมองไม่เห็น

            นางสาวปัทมาวดี กล่าวอีกว่า  STEAM4INNOVATOR คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ที่ใช้พื้นฐานความรู้ด้าน STEAM ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ รู้ลึกรู้จริง หรือInsight  คิดสร้างสรรค์ไอเดีย หรือ Wow! Idea แผนพัฒนาธุรกิจ หรือ Biz model  และการผลิตและการกระจายหรือ Production & Diffusion  โดย Innovator คือ นวัตกร หรือ ผู้สร้างนวัตกรรม จะต้องมี 5 คุณลักษณะเด่น คือ มีแรงบันดาลใจ  มีจินตนาการ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ และลงมือทำจริง

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันในการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน "เส้นทางสายไหม" ในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 …

 • นางสาวจิราพร ศรีชนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชนะการประกวดร้องเพลง 3 สมัย ในรายการ ดวลเพลงชิงทุน ช่องวัน 31


  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คนเก่ง สร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ในการเข้าร่วมรายการ ดวลเพลงชิงทุน เพื่อมอบให้กับครอบครัวและตนเอง นับเป็นความภาคภูมิใจและปลื้มปิติโสมนัส

  "จากเด็กคนหนึ่งที่มีความฝัน และไม่หยุดฝัน"

  ปุยฝ้าย จิราพร ศรีชนะ

      

  เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563

  published on 14 March 2020

© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล