• ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณาจารย์ร่วมรับผิดชอบกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะครุศาสตร์ เพื่อชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมทั้งการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในกลุ่มรายวิชานั้น ๆ ในการวางแผน ออกแบบ และจัดทำ มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา ตลอดจนการกำหนดอาจารย์ผู้สอนและการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติและแก้ไข. 

 • พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวให้การต้อนรับ…

 • ขอเชิญชวนนักการศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้แล้ว และพบกันวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ (BITEC)

 • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562…

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) ชี้ เปลี่ยนรัฐมนตรี นโยบายโครงการครูคืนถิ่นทำได้ไม่ครบ และยังเปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยังไม่ดำเนินการตามหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ข่าวจากเดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562. . .

 • จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 29 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีประเด็นข่าว 5 ประเด็น คือ (1) ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร (2) สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ให้บริการร่วมกับจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนกันยายน (3) ร่วมตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตสำนึกในการให้บริการของบุคลากร มรม. …

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the High Education Commission) เปิดระบบการเผยแพร่สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 HIGHER EDUCATIONAL STATISTICS เพื่อให้สถานบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและใช้บริการในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้ตามแนวทางของแต่ละภาคส่วน ตอลดจนการกำหนดแนวโน้มในการพัฒนา/ส่งเสริม/แก้ไขในองค์กรเพื่อเตรียมการรับมือกับภาวะการเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 รางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและ ติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ…

 • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ทันทีที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคนแรกในกระทรวงใหม่ถอดด้าม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เร่งรัดทำภารกิจที่สำคัญ คือ การปรับลดข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกลุ่มยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการพัฒนาระบบการศึกษาไทย โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แผนงานนี้ได้เริ่มโดยการแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด 4 กลุ่มทำงาน…

 • คุรุสภา จับมือ สทศ.จัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เผย นักศึกษารหัส 62 ได้สอบขอตั๋วครูเป็นรุ่นแรก ชี้ การสอบดังกล่าวจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบี1 ด้วย หวังกระตุ้นสถาบันผลิตครูได้คัดกรองคุณภาพนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 …

 • ‘สพฐ.’ แจงยิบอ้างแผนการผลิตครูกับตำแหน่งว่างไม่สอดคล้องกัน เผยสอบคนใน 25% มีมานาน ในกรณีปีการศึกษา 2562สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะไม่จัดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากยังมีบัญชีรายชื่อคงค้างในบัญชีจากปีก่อน ยังมีมากพอที่จะทยอยเรียกบรรจุได้ถึงปีการศึกษา 2563 เท่ากับนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบในหลักสูตรครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 สอโดยลอยแพ…

 • จดหมายข่าวพระวรุณ ปีที่ 47 ฉบับที่ 036 ประจำวันอังคารที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีประเด็นข่าว  ดังนี้ (1) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินราชภัฏ และงานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 (2) สัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 (3) หลักสูตร "กลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันศึกษา"

 • NIA นำ STEAM4INNOVATOR ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนครู ให้สร้างนวัตกรต่อยอดคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.16 น. 


            นางสาวปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ระบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยหลักวิชาและองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญแล้ว การสร้างแนวคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการสร้าง นวัตกรรม เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและนำไปส่งต่อให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้ หากเรามีความสามารถในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็จะช่วยยกระดับการศึกษาและเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมให้แก่เยาวชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน

            นางสาวปัทมาวดี  กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น NIA จึงนำ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาความคิดเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ชื่อว่า STEAM4INNOVATORมาส่งเสริมให้หน่วยสร้างนวัตกรรมนำไปใช้ ซึ่ง เป็นกระบวนการสอนที่ทันสมัยที่กลุ่มครูอาจารย์ที่สนใจพัฒนาตนเองและพัฒนากระบวนการสอนในสถานศึกษาของตนอยู่ตลอดเวลาสามารถนำกลับไปฝึกฝนจนชำนาญเพื่อนำไปสอนลูกศิษย์ให้มีกระบวนการคิดที่ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ ซึ่ง STEAM4INNOVATOR จะเป็นกระบวนการ 4 ขั้นตอน ที่นอกจาก มุ่งใช้สร้างนวัตกรรมแล้ว เรายังสามารถนำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาทุกๆ โจทย์ที่เราจะต้องเจอในชีวิตประจำวันได้ด้วยการ มองปัญหาให้เป็นโอกาสในการคิดสร้างสรรค์ คิดโซลูชั่น และเราอาจสร้างนวัตกรรม  ที่ยิ่งใหญ่ได้จากโจทย์หรือช่องว่างเล็กๆ ที่คนอื่นมองไม่เห็น

            นางสาวปัทมาวดี กล่าวอีกว่า  STEAM4INNOVATOR คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ที่ใช้พื้นฐานความรู้ด้าน STEAM ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), ศิลปะ (Art) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ รู้ลึกรู้จริง หรือInsight  คิดสร้างสรรค์ไอเดีย หรือ Wow! Idea แผนพัฒนาธุรกิจ หรือ Biz model  และการผลิตและการกระจายหรือ Production & Diffusion  โดย Innovator คือ นวัตกร หรือ ผู้สร้างนวัตกรรม จะต้องมี 5 คุณลักษณะเด่น คือ มีแรงบันดาลใจ  มีจินตนาการ  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ และลงมือทำจริง

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันในการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีน "เส้นทางสายไหม" ในระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 …

 • นางสาวจิราพร ศรีชนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชนะการประกวดร้องเพลง 3 สมัย ในรายการ ดวลเพลงชิงทุน ช่องวัน 31


  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คนเก่ง สร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ในการเข้าร่วมรายการ ดวลเพลงชิงทุน เพื่อมอบให้กับครอบครัวและตนเอง นับเป็นความภาคภูมิใจและปลื้มปิติโสมนัส

  "จากเด็กคนหนึ่งที่มีความฝัน และไม่หยุดฝัน"

  ปุยฝ้าย จิราพร ศรีชนะ

      

  เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563

  published on 14 March 2020

 • ขอเชิญชมเทปบันทึกภาพ "การอบรมใช้แอปพลิเคชันสอนออนไลน์ Apps 4 Online Teaching" 


  เทปบันทึกภาพ "การอบรมใช้แอปพลิเคชันสอนออนไลน์ Apps 4 Online Teaching"
  หัวข้อการอบรม 1. การใช้งาน Google Hangouts Meet
  2. การทำ Quiz โดยใช้ Google Form
  3. การใช้ MFU Webex
  4. คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Teams และ Zoom
  เผยแพร่โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Attention, please! The Mae Fah Luang University (MFU) invites you to watch recorded concerning
  apps 4 online teaching seminar in entitles as below;
  1. Using Google hangouts meet
  2. Quiz construction by Google form
  3. Using MFU webex
  4. Guidance on using the application of Microsoft teams and Zoom

      

  เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
  published on 19 March 2020

 • สถานี ก.ค.ศ. เผยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตำแหน่งครูผู้ช่วย" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 


  เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
  published on 8 April 2020

 • ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562


 • แถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563


  สวัสดีครับ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทุกคนครับ ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 1 วันนี้ผมมาอัปเดตความก้าวหน้าในการเตรียมตัวเพื่อให้การเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานเรา

  ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า นี่เป็นการจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

  ด้วยเจตนาข้างต้น ทำให้เราออกแบบการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยมีรายละเอียดในภาพรวม ดังนี้

  1. รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online
  2. นโยบายหลักที่นำมาใช้ คือ เพิ่มเวลาพัก ซึ่งจะมีการแถลงอีกครั้งในรายละเอียด ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นโดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก ผมหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักเรียนผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อยครับ
  3. การเตรียมพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เราพิจารณาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการเข้าถึง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในกรณีที่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เราไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้
  4. กระทรวงศึกษาฯ จะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล ในสัดส่วน 80% เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนขั้นพื้นฐานได้ อีก 20% หรือมากกว่า ให้ทางโรงเรียนและคุณครูในแต่ละพื้นที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม
  5. การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้สื่อโทรทัศน์ (TV) ในทุกระบบเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีมาตรฐาน โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาฯ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม

  ในสถานการณ์ที่ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น บุคลากรทางการศึกษาพร้อมปรับตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย อย่างไรก็ตาม ขอเพียงพวกเราทุกฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แน่นอนครับ ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวทุกท่านอีกครั้ง ที่ช่วยกันสร้างพลังบวก และใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทยครับ 2 พฤษภาคม 2563

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

  เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

  Published on 5 May 2020

 • หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ พนักงานในหลายบริษัทและองค์กรเริ่มเตรียมตัวเพื่อจะกลับมาทำงานตามปกติหลังจากต้องทำงานที่บ้านมานานนับเดือน ศูนย์สุขภาวะทางจิต (Center for Psychological Wellness) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำ 8 วิธีที่องค์กรหรือหัวหน้างานจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงาน หลังจบ Work from Home โดย อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี  ประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล