Folder สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตร/ป.โท/ป.เอก)

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (บว.ทบ.23) ( pdf, 81 KB ) (37 download)
pdf ใบปลดหนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (บว.ทบ.26) ( pdf, 57 KB ) (36 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล