Folder แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

Categories

Folder แบบฟอร์มการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่สายวิชาการ
Folder แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.มรม.)
Folder แบบฟอร์มการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
Folder แบบฟอร์มการลา
Folder แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ
Folder แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ
Folder แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
Folder แบบฟอร์มสถานภาพบุคคล
Folder แบบฟอร์มสวัสดิการ
Folder แบบฟอร์มสัญญา

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document Hot: แบบสำรวจอาจารย์ประจำหลักสูตร ( docx, 30 KB ) (196 download) Popular
document สมอ.08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ( docx, 47 KB ) (86 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล