Folder แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม ภายใน/ต่างประเทศ

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document ขอรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ( docx, 40 KB ) (31 download)
pdf แบบขอเบิกทุนอุดหนุนการศึกษา ( pdf, 90 KB ) (33 download)
document แบบฟอร์มปรับวุฒิ-เพิ่มวุฒิ ( docx, 33 KB ) (32 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล