Folder แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - สายวิชาการ

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document บันทึกข้อความ ขอส่งผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ( docx, 119 KB ) (33 download)
document บันทึกข้อความขอรับรองผลงานทางวิชาการ ( doc, 50 KB ) (31 download)
document แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กพอ. 03 ( doc, 161 KB ) (30 download)
pdf แบบประเมินคุณภาพ ตำรา สำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( pdf, 1.25 MB ) (31 download)
pdf แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยสำหรับขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ( pdf, 1.29 MB ) (33 download)
pdf แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณ ( pdf, 56 KB ) (36 download)
pdf แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอน ( pdf, 5.36 MB ) (33 download)
document แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา กพอ. 04 ( doc, 125 KB ) (31 download)
document แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ( docx, 16 KB ) (28 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล