Folder แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf สัญญารับเงินอุดหนุนส่งเสริมกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สว.5) ( pdf, 160 KB ) (34 download)
pdf สัญญารับเงินอุดหนุนส่งเสริมกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (สว.5) ( pdf, 161 KB ) (34 download)
pdf สัญญารับเงินอุดหนุนส่งเสริมกรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ (สว.5) ( pdf, 160 KB ) (35 download)
document แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (สว. 1) ( docx, 20 KB ) (37 download)
document แบบเสนอการทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว.4) ( docx, 25 KB ) (37 download)
document แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว.2) ( docx, 21 KB ) (32 download)
document แบบเสนอโครงร่างการเขียนเอกสารวิชาการเพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สว.3) ( docx, 22 KB ) (34 download)
document ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( docx, 19 KB ) (33 download)
document ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ( docx, 19 KB ) (32 download)
document ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ( docx, 19 KB ) (31 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล