Folder แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ป.มรม.)

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายวิชาการ (ปรับปรุงใหม่ 2562) ( doc, 4 MB ) (32 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล