Folder แบบฟอร์มการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่สายวิชาการ

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
spreadsheet แบบฟอร์มแสดงภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่ 2561-2564 ( xls, 62 KB ) (36 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล