Folder แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ-สายสนับสนุน (ปรับปรุงใหม่ 2562) ( docx, 1.50 MB ) (39 download)
spreadsheet แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน-บุคลากรสายสนับสนุน ( xlsx, 33 KB ) (40 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล