Folder รูปแบบเล่มหลักสูตร /แบบฟอร์มเกี่ยวกับหลักสูตร

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
document *** รูปแบบเล่มหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป โท-เอก)******* ( docx, 361 KB ) (100 download) Popular
document **** รูปแบบเล่มหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (Version 1.5) สำหรับหลักสูตระดับปริญญาตรี **** ( docx, 238 KB ) (114 download) Popular
pdf ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2559 ( pdf, 478 KB ) (99 download)
document ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ( docx, 138 KB ) (98 download)
document ประกาศรายวิชาแกนร่วม ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ( doc, 146 KB ) (97 download)
document เอกสารหลักฐานประกอบการส่งข้อมูล สมอ.08 (กรณีข้อแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ อาจารย์ประจำหลักสูตร) ( docx, 14 KB ) (95 download)
document แบบฟอร์ม ขอเสนอปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( docx, 87 KB ) (100 download) Popular
document แบบฟอร์ม-สมอ.08 ( docx, 24 KB ) (98 download)
document แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( docx, 15 KB ) (93 download)
document แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( docx, 16 KB ) (98 download)
document แบบรายงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( docx, 61 KB ) (105 download) Popular
document แบบรายงานหลักสูตร ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( docx, 64 KB ) (114 download) Popular
document แบบรายงานหลักสูตร ระดับปริญญาโท (มคอ.04) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ( docx, 64 KB ) (99 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล