Folder ประกาศมหาวิทยาลัย/คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf 1. ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (พิธีไหว้ครู) ( pdf, 108 KB ) (142 download) Popular
pdf 2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ( pdf, 154 KB ) (161 download) Popular
pdf 3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ( pdf, 54 KB ) (98 download)
pdf 4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือน ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น-มาก วงรอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2562) ( pdf, 173 KB ) (104 download) Popular
pdf 5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงาน ผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น-มาก วงรอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2562) ( pdf, 331 KB ) (106 download) Popular
pdf 6. ประกาศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดสรรให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกฯ ประจำปี 2562 ( pdf, 145 KB ) (90 download)
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล