Folder คำสั่งคณะครุศาสตร์/มหาลัย ปีการศึกษา 2562

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหาร... ครั้งที่ 1 ( pdf, 385 KB ) (121 download) Popular
pdf 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม (วิชาชีพครู) ( pdf, 166 KB ) (127 download) Popular
pdf 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( pdf, 196 KB ) (116 download) Popular
pdf 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพ ( pdf, 259 KB ) (118 download) Popular
pdf 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้อาจารย์นิเทศก์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนักศึกษา (ค.บ.5ปี) ( pdf, 181 KB ) (110 download) Popular
pdf 6. คำสั่ง มรม. เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑ ( pdf, 94 KB ) (114 download) Popular
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล