Folder คำสั่งคณะครุศาสตร์/มหาลัย ปีการศึกษา 2563

Documents

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio 2563 ( pdf, 317 KB ) (218 download) Popular
© 2021 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ดูแลเว็บไซต์อาจารย์ธนาพล ตริสกุล และ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล